Taken teamcoördinator

Door het bestuur van de harttrimclub is in 2003 de functie van teamcoördinator ingesteld ter verlichting van haar werkzaamheden en ter bevordering/verbetering van de organisatie door  verkorting van de interne communicatielijnen. Deze functionaris is een tussenpersoon, die wordt gezien als het oog en het oor, een verlengstuk, een aanspreekpunt voor het bestuur en de leden van zijn/haar team; daar waar nodig vervult hij/zij een adviserende taak.

De teamcoördinator is lid van een sportteam en wordt door de leden van het team gekozen en als teamcoördinator aan het bestuur voorgedragen. Het bestuur fiatteert al of niet de benoeming. De teamcoördinator vertegenwoordigt dus enerzijds het bestuur en anderzijds zijn/haar sportteam, maar heeft geen bestuursbevoegdheden.

Taken van de teamcoördinator.

introductie nieuwe leden. De “verpleegkundige” introduceert nieuwe leden vóór het begin van de les bij de teamcoördinator met naam, aard (hart)problemen, die het nieuwe lid voorstelt aan het team en voor verdere begeleiding zorgt. Binnen een tweetal lessen kan blijken, dat het nieuwe lid niet past in de aangewezen groep; hiervan wordt de “verpleegkundige” in kennis gesteld, die voor het betreffende lid dan een andere groep zoekt. De naam van het nieuwe lid en adresgegevens worden daarna door de ledenadministratie op de presentielijst genoteerd. De verpleegkundige zorgt dat het inschrijfformulier wordt ingeleverd bij de koffiedames / ledenadministrateur

afmelding leden. De teamcoördinator laat bij opzegging van het lidmaatschap het uitschrijvingsformulier invullen en levert dat via de koffiedames in bij de “ledenadministrateur”.

sociale contacten. De teamcoördinator houdt de ziekenboeg van zijn team bij en informeert de groep hierover. Tevens vermeldt hij dit op de presentielijst en /of telefonisch aan de ledenadministratie. Hij belt de afwezige leden op, informeert naar de reden en onderneemt actie, zoals hierboven aangegeven of zoals met de groep is afgesproken..

verzorging sporttas. De teamcoördinator brengt naast de sporttas ook de sleutel voor de binnendeuren en de telefoon naar de sportzaal. Vooraf controleert hij de inhoud van de tas, die bestaat uit:
18 badmintonrackets
14 shuttles
schouderbandjes om teams te kenmerken
documentatiemap, waarin de presentielijst
EHBO koffer met twee ijszakken
balpen en stift
bloknootje

 

Afwijkingen worden schriftelijk gemeld aan het “bestuur /coördinator faciliteiten” via de koffiedames.

verzorging presentielijst en beweegpassen. De teamcoördinator vult aan het begin van de sportles de presentielijst volledig d.m.v.” X en” — in en vermeldt of langdurige afwezigheid wordt veroorzaakt door ziekte. Tevens dient de naam van de sportleider aangevinkt te worden.
Ook telt de teamcoördinator de leden, zie de ledenlijst.
Daarna verzamelt de teamcoördinator de beweegpassen. Deze passen worden aan het einde van de les weer aan de sporters teruggegeven.

begeleiding sportlessen. De teamcoördinator werkt samen met de sportleider om de lessen voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij overlegt met de sportleider over de zwaarte en intensiteit van het sporten.

op- of aanmerkingen over de geboden faciliteiten tijdens de sportles.
De teamcoördinator informeert het “bestuur”, overlegt met hen hierover en meldt resultaten aan zijn /haar team.

op- of aanmerkingen over bestuurszaken. De teamcoördinator legt dit voor aan de secretaris en meldt resultaten aan zijn/haar team.

sportactiviteiten einde seizoen/eindejaar. De teamcoördinator vult de deelnamelijst in, die bij de koffiedames verkrijgbaar is en daar weer ingeleverd moet worden.

versie 2016